100% unabhängig

Kostenlos vergleichen

In nur 1 Minute

Vollständig transparent

PRIVACYBELEID VAN VERTIGO MEDIA 

1. Doel 

1.1 Wie zijn wij? 

VERTIGO MEDIA, ontwerpt, commercialiseert en implementeert diensten voor klantenbinding en klantenrelatiebeheer voor eigen rekening of die van haar Partners. Haar activiteiten omvatten de verwerking en marketing van gegevens en het opzetten van direct-marketingcampagnes. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE is ook een dienstverlenend bedrijf dat gespecialiseerd is in digitale marketingbemiddeling. 

De diensten van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bestaan uit: de gebruikers (hierna, naar gelang van het geval, de “Gebruiker” of “Gebruikers”) die op zoek zijn naar goederen en/of diensten, op hun verzoek in contact te brengen met een of meer professionals (hierna, naar gelang van het geval, de “Partner(s)”) die aan hun behoeften kunnen voldoen. 

Om gebruikers te benaderen door berichten te sturen over diensten en/of producten van Partners voor commerciële prospectiedoeleinden, in naam van laatstgenoemden. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE nodigt de Gebruikers uit om de vermelde Algemene Gebruiksvoorwaarden te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp. 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE inzake de bescherming van persoonsgegevens (hierna “persoonsgegevens”) van gebruikers wanneer zij surfen op de site https://vertigomediaperformance.com/ (hierna de “Site”) en/of gebruikmaken van de diensten die VERTIGO MEDIA PERFORMANCE aanbiedt via de interfacepagina’s (hierna de “Interface(s)”, naargelang het geval). Het vervolledigt het Handvest over de Cookies van de Site. 

1.2 Persoonsgegevens, verwerking: waar hebben we het over? 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dit is elke informatie betreffende een natuurlijke persoon aan de hand waarvan deze direct of indirect kan worden geïdentificeerd, hetzij aan de hand van een element dat specifiek op hem betrekking heeft (bv. naam, voornaam, enz.), hetzij aan de hand van een combinatie van gegevens (bv. contactgegevens, nummer van de klantenkaart, IPadres, enz.). 

Wat is de verwerking van persoonsgegevens? 

Dit heeft betrekking op alle al dan niet geautomatiseerde handelingen met betrekking tot persoonsgegevens (bv. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen, gebruiken, verspreiden, wissen, enz.) Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens en uw rechten kunt u terecht op de website van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (www.cnil.fr). 

1.3 Aanvullende informatie 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan dit beleid te allen tijde wijzigen om het aan te passen aan wijzigingen in de wetgeving en in haar activiteiten. Deze wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Site zijn gepubliceerd. Wij nodigen u dan ook uit dit beleid regelmatig te raadplegen. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE streeft naar een hoog niveau van bescherming van de persoonsgegevens van Gebruikers, in overeenstemming met Verordening nr. 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “RGPD”) en Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden (hierna “LIL”). 

2. Identiteit van de controleur 

Het bedrijf VERTIGO MEDIA PERFORMANCE SL, 75calle Ecquador 08029 BARCELONA, SPANJE is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. 

De onderneming heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen via: 

 • e-mail, naar: dpo@vertigomediaperformance.com  
 • per post, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, op het hierboven vermelde adres van het hoofdkantoor van VERTIGO MEDIA.  

U kunt contact opnemen met de DPO om een van de rechten uit te oefenen die u worden toegekend door de RGPD en/of de LIL en om bijkomende informatie te verkrijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens door VERTIGO MEDIA. 

3. De verzamelde persoonsgegevens 

3.1. Wanneer u een verbinding aanvraagt 

Wanneer de gebruikers toegang krijgen tot de interfaces, moeten zij een vragenlijst invullen die varieert naar gelang van de zoekopdracht, zodat zij in contact kunnen worden gebracht met een of meer partners, naar gelang van hun behoeften. 

Bij deze gelegenheid verzamelt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE de persoonsgegevens die u verstrekt door het invullen van de velden van de Interfacesvragenlijst. De aard en de omvang van de verzamelde persoonsgegevens zijn afhankelijk van het volgende:

 • enerzijds, het doel van uw verzoek om contact; 
 • de producten en/of diensten waarnaar u op zoek bent. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan, afhankelijk van de situatie, de volgende persoonsgegevens verzamelen: 

TYPOLOGIE

VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

Identificatiegegevens 

Wij kunnen uw naam, voornaam en titel verzamelen.

Contactgegevens

Wij kunnen uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres verzamelen.

Privacy 

Wij kunnen informatie verzamelen over uw levensstijl, uw gezinssituatie, het bestaan van huisdieren of uw consumptiegewoonten, het al dan niet voorkomen van een schadegeval, enz.

Beroepsleven 

Wij kunnen informatie verzamelen over uw functie, beroep, zakelijk adres, zakelijk telefoonnummer, zakelijk e-mailadres enz.

Economische en financiële gegevens

Wij kunnen uw inkomen per inkomensgroep verzamelen, een schatting van uw vermogen per groep, of u uw huis bezit of huurt, enz.

Persoonlijke gegevens die moeten worden verstrekt om met een van onze Partners in contact te worden gebracht zijn systematisch aangegeven met een asterisk.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan ook aanvullende persoonsgegevens over u verzamelen. U kunt vrij kiezen of u de velden in de interfaces die niet verplicht zijn, al dan niet invult.

Indien u deze optionele informatie niet wenst te verstrekken, zal uw beslissing geen invloed hebben op uw matchmaking-verzoek. 

Al deze persoonsgegevens worden verzameld wanneer u uw verzoek om in contact te worden gebracht met een of meer van onze Partners bevestigt. 

Wij wijzen u erop dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u bij de bevestiging van uw verzoek om in contact te worden gebracht, een SMS kan sturen naar het door u opgegeven mobiele telefoonnummer om de door u verstrekte contactgegevens te bevestigen. 

3.2 Na uw verzoek om een match

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE wint bij haar Partners informatie in over het (de) gevolg(en) die de Gebruikers geven aan de aanbiedingen die hen werden voorgesteld na het contact met deze laatsten. De verkregen informatie is beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de uitvoering van het contract tussen VERTIGO MEDIA, als bemiddelaar, en de Partners mogelijk te maken. 

3.3 Bij het raadplegen van de interfaces 

Wanneer Gebruikers toegang hebben tot de Interfaces, verzamelt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE het IP-adres van Gebruikers. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan onze Partners, onder voorbehoud van de informatie in artikel 4.1 “Doorgifte van persoonsgegevens aan Partners”. 

4. Doorgifte van persoonsgegevens 

4.1. Doorgifte van persoonsgegevens aan partners 

Aangezien het gaat om een door de Gebruiker geïnitieerde matchmaking-dienst, worden de overeenkomstig artikel 3.1 “Bij het aanvragen van een match” verkregen persoonsgegevens verzameld met het doel om, afhankelijk van de zoekopdracht van de Gebruiker, te worden doorgegeven aan een of meer Partners die aan zijn of haar behoefte(n) kunnen voldoen. 

Eenmaal verkregen, is/zijn de betrokken Partner(s) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de aldus overgedragen Gebruikers, bijvoorbeeld wanneer zij besluiten contact met u op te nemen of een afspraak met u te maken. 

De betrokken Partner(s) mag (mogen) de persoonsgegevens van de Gebruikers voor geen enkel ander doel gebruiken dan om contact met hen op te nemen teneinde aan hun behoeften te voldoen en, in voorkomend geval, om gevolg te geven aan aanbiedingen waarvoor de Gebruikers belangstelling hebben getoond. 

Bijgevolg, indien de betrokken Partner(s) u, nadat zij u hun aanbod(en) hebben voorgesteld die overeenstemmen met uw behoeften, bijkomende reclame wil(len) sturen, moet(en) hij (zij) daarvoor uw toestemming verkrijgen, tenzij dit niet bij wet of regelgeving vereist is. 

In bepaalde gevallen, wanneer uw verzoek om contact gericht is aan één enkele Partner, kan VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u de mogelijkheid bieden om in te stemmen met het ontvangen van reclame van deze Partner. 

In dat geval zal VERTIGO MEDIA PERFORMANCE enkel uw toestemming verzamelen en het bewijs van uw akkoord aan de Partner overmaken. 

Elk verder gebruik van uw persoonsgegevens voor dit doel wordt uitsluitend uitgevoerd door de Partner, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. In geen geval zal VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u reclameverzoeken sturen.

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan uw IP-adres ook doorgeven aan Partners wanneer deze het gebruiken om ervoor te zorgen dat VERTIGO MEDIA het verzoek om contact uitvoert. In dat geval mogen de Partners uw IP-adres niet voor andere doeleinden gebruiken. 

Gelieve er nota van te nemen dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE uw persoonsgegevens niet doorgeeft aan Partners die waarschijnlijk niet zullen beantwoorden aan de behoeften die u in het kader van uw eerste zoekopdracht hebt geformuleerd. 

4.2. Doorgifte van persoonsgegevens aan aanbieders van digitale reclame 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan de persoonsgegevens van de Gebruikers ook in gecodeerde vorm doorgeven aan andere aanbieders van digitale reclame. Om deze gegevens te beschermen, gebruikt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE tijdens deze overdracht een enkelkanaals versleutelingsalgoritme (SHA 256) om de integriteit ervan te waarborgen. Dit algoritme creëert een unieke digitale vingerafdruk van de geëncrypteerde gegevens; als de dienstverlener aan wie de gegevens worden overgedragen: 

 • de gegevens met betrekking tot de betrokken Gebruiker bewaart, kan zij deze herkennen door de vingerafdruk die VERTIGO MEDIA PERFORMANCE aan haar heeft doorgegeven te vergelijken met de vingerafdruk van de gegevens die zij zelf heeft gegenereerd;  
 • niet over de gegevens met betrekking tot de betrokken Gebruiker beschikt, zal zij geen toegang krijgen tot de overgedragen persoonsgegevens. 

In het laatste geval kan de afzender u dus niet identificeren omdat hij u niet kent.

4.3. Doorgifte van persoonsgegevens aan onze dienstverleners 

4.3.1 Algemene informatie 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan de persoonsgegevens van de Gebruikers doorgeven aan sommige van zijn dienstverleners, voor de uitvoering van hun diensten (bv. reclamebureaus, beheerstools, hosts, enz.).

In voorkomend geval worden alleen uw persoonsgegevens die de ontvangers nodig hebben om hun diensten te verrichten, aan hen doorgegeven. De overdracht van deze persoonsgegevens wordt steeds geregeld door de clausules van de met deze laatsten gesloten contracten, aangepast naar gelang van hun kwaliteit. 

Uw persoonsgegevens worden gehost op servers die zich bevinden in Frankrijk bij OVH, 2 rue Kellermann 59100 Roubaix. 

4.3.2 Specifieke informatie over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE beperkt zoveel mogelijk het gebruik van dienstverleners die buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. Niettemin kan de geografische ligging van sommige daarvan, die noodzakelijk is voor de werking van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE en de levering van de aangeboden diensten, tot een dergelijke overdracht leiden. In dit geval begeleidt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE de overdracht van uw persoonsgegevens met de standaard contractuele clausules van de Europese Commissie, of een andere passende waarborg. 

Wij wijzen u erop dat sommige van onze dienstverleners uw persoonsgegevens kunnen doorgeven buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte om hun diensten uit te voeren. In dat geval eist VERTIGO MEDIA PERFORMANCE dat deze doorgiften gebeuren met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. 

5. Het gebruik van persoonsgegevens die zonder overdracht zijn verzameld in het kader van de commerciële activiteit van VERTIGO MEDIA. 

5.1. Gegevensverwerking in het kader van de communicatie van commerciële aanbiedingen van Partners 

De persoonsgegevens verkregen in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 3.1 “Op het ogenblik van de aanvraag tot contact” worden eveneens rechtstreeks door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verwerkt in het kader van hun gebruik voor commerciële prospectie van de Gebruiker, door Partners van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE. 

Het doel van deze verwerking is: 

 • Om mededelingen over producten en diensten voor marketingdoeleinden te verzenden. Deze mededelingen kunnen de vorm aannemen van een e-mail of post, een sms, een telefoontje of gerichte onlinereclame.
 • Indien de gegevens zijn verzameld in verband met de verlening van een dienst of een verzoek om inlichtingen, kan informatie over soortgelijke of gerichte diensten of verzoeken om inlichtingen op basis van eerdere verzoeken worden toegezonden, tenzij de betrokkene verzoekt om dergelijke commerciële communicatie niet langer te ontvangen of verkiest dit niet te doen. 

In dit kader staat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE zijn partners bij in de uitwerking en optimalisering van hun marketingcampagnes, klantenbinding, klantenrelaties, communicatie- en informatie-operaties, studies en enquêtes.

Telkens wanneer een elektronische communicatie voor commerciële prospectiedoeleinden wordt verzonden, heeft de ontvanger de mogelijkheid om ervoor te kiezen deze in de toekomst niet meer te ontvangen door middel van een link om zich uit te schrijven. Bovendien is het te allen tijde mogelijk een e-mail te sturen naar het volgende adres: “E-mailadres van de afzender”, om te verzoeken dat de toezending van deze commerciële communicatie wordt stopgezet. 

5.2. Geen overdracht van gegevens in het kader van commerciële prospectie rechtstreeks door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE.

In dat geval is VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers, voor zover zij als enige het doel van en de middelen voor deze verwerking bepaalt. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verbindt zich ertoe alleen die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die strikt noodzakelijk zijn. 

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partners. Ze wordt uitsluitend verwerkt door VERTIGO MEDIA PERFORMANCE, voor rekening van haar Partners, met inachtneming van de bepalingen van de vigerende wetgeving. 

6. De doeleinden van de verwerking en de bijbehorende rechtsgrondslagen 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verwerkt de persoonsgegevens van de Gebruikers voor de volgende doeleinden, waarbij voor elk van deze doeleinden de rechtsgrondslag voor deze verwerking wordt aangegeven.

BEHANDELINGEN

DOEL(EN)

RECHTSGRONDSLAG(EN) 

Het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens van Gebruikers moet worden ingevuld bij het aanvragen van een wedstrijd.

Gebruikers in contact brengen met partner(s) die aan hun behoeften kunnen voldoen. 

De uitvoering van het contract gesloten tussen de Gebruikers en VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, paragraaf 1, b) van de GDPR).

Het verzenden van een bevestigingscode.

Bevestiging van de contactgegevens van de gebruikers.

Het rechtmatige belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, lid 1, f) van de RGPD), waarvan de legitimiteit gelegen is in de noodzaak om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te verifiëren.

Het verzamelen en doorgeven van persoonsgegevens van Gebruikers die optioneel kunnen worden ingevuld bij het aanvragen van een overeenkomst.

Om VERTIGO MEDIA PERFORMANCE en/of onze Partners in staat te stellen de Gebruikers beter te leren kennen.

Toestemming van de gebruikers (art. 6, lid 1, onder a) van de GDPR).

Het verzamelen van uw toestemming om reclameverzoeken van een Partner te ontvangen. 

Om een Partner rechtstreeks (met gegevensoverdracht) of onrechtstreeks via VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (zonder gegevensoverdracht) toestemming te geven om u reclamemateriaal toe te sturen. 

Toestemming van de gebruikers (art. 6, lid 1, onder a) van de GDPR). 

Het verkrijgen van informatie over het gevolg dat door Gebruikers wordt gegeven aan aanbiedingen van Partners.

Om het contract uit te voeren tussen VERTIGO MEDIA PERFORMANCE en de Partner(s) aan wie de persoonlijke gegevens van de Gebruikers werden overgemaakt. 

Het rechtmatige belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, lid 1, f) van de RGPD), waarvan de legitimiteit gelegen is in de noodzaak om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te verifiëren. 

Verzamelen van IP-adressen van gebruikers.

Om de veiligheid van de Site en/of de Interfaces te evalueren en te versterken; Om statistieken op te stellen met betrekking tot bezoeken aan de Site en de Interfaces.

Het rechtmatige belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, lid 1, f) van de RGPD), waarvan de legitimiteit gelegen is in de noodzaak om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te verifiëren.

De overdracht aan Partners van het IPadres van Gebruikers.

Om de Partners in staat te stellen zich ervan te vergewissen dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE het verzoek om contact heeft uitgevoerd.

Het rechtmatige belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, lid 1, f) van de RGPD), waarvan de legitimiteit gelegen is in de noodzaak om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te verifiëren. 

De overdracht van persoonsgegevens van gebruikers aan aanbieders van digitale reclame.

Nieuwe doelgroepen zoeken die waarschijnlijk belangstelling hebben voor de door VERTIGO MEDIA aangeboden bemiddelingsdiensten.

Het rechtmatige belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, lid 1, f) van de RGPD), waarvan de legitimiteit gelegen is in de noodzaak om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te verifiëren. 

De overdracht van persoonsgegevens van gebruikers aan dienstverleners.

Gebruik te maken van de hulpmiddelen en diensten die noodzakelijk zijn voor de werking van VERTIGO MEDIA. 

Het rechtmatige belang van VERTIGO MEDIA PERFORMANCE (art. 6, lid 1, f) van de RGPD), waarvan de legitimiteit gelegen is in de noodzaak om de juistheid van de door de Gebruikers verstrekte gegevens te verifiëren.

7. Bewaartermijnen voor persoonsgegevens 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bewaart de persoonsgegevens van de Gebruikers zo lang als noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, te weten: 

DE BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS

DUUR(EN) IN PRINCIPE

UITZONDERINGEN/RESERVERINGEN

De persoonsgegevens die moeten worden verstrekt om in contact te worden gebracht met onze Partners en De persoonsgegevens die worden verkregen als gevolg van het in contact worden gebracht met de Partners 

Uw persoonsgegeve ns worden in principe bewaard voor een periode van 2 jaar op actieve basis vanaf het laatste actieve contact met u; na het verstrijken van deze periode worden deze gegevens als archief bewaard voor een bijkomende periode van 3 jaar, ingeval een klacht of geschil wordt ingediend door Gebruikers en/of onze Partners met betrekking tot de uitvoering van de contracten die VERTIGO MEDIA PERFORMANCE aan deze laatsten bindt.

Indien u verzoekt om wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens, zullen deze binnen een maand na ontvangst van dit verzoek worden gewijzigd en/of geschrapt, volgens de procedures van artikel 8 “Rechten van de gebruiker”; In geval van een klacht of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE er een legitiem belang bij om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde van de termijn, met als enige doel zich te verdedigen.

De persoonlijke gegevens die optioneel kunnen worden ingevuld om in contact te komen met onze Partners.

In beginsel worden uw persoonsgegeve ns bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Indien u uw toestemming intrekt, worden uw persoonsgegevens binnen een maand na ontvangst van dit verzoek gewist; Indien u uw toestemming niet intrekt, worden uw persoonsgegevens binnen maximaal 5 jaar gewist; In geval van een klacht of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE er een gerechtvaardigd belang bij om uw persoonsgegevens tot het einde van de looptijd te bewaren, uitsluitend om zich te kunnen verdedigen. 

De persoonsgegevens die bij het gebruik van de interface worden meegedeeld en rechtstreeks door VERTIGO MEDIA worden verzameld en verwerkt.

In beginsel worden uw persoonsgegeve ns op actieve basis bewaard gedurende een periode van 3 jaar vanaf het laatste actieve contact met u.

Indien u verzoekt om wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens, zullen deze binnen een maand na ontvangst van dit verzoek worden gewijzigd en/of geschrapt, volgens de procedures van artikel 8 “Rechten van de gebruiker”; In geval van een klacht of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE er een legitiem belang bij om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde van de termijn, met als enige doel zich te verdedigen.

Het IP-adres

Uw IP-adres wordt 1 jaar bewaart. 

Indien u verzoekt om wijziging en/of schrapping van uw persoonsgegevens, zullen deze binnen een maand na ontvangst van dit verzoek worden gewijzigd en/of geschrapt, volgens de procedures van artikel 8 “Rechten van de gebruiker”; In geval van een klacht of geschil heeft VERTIGO MEDIA PERFORMANCE er een legitiem belang bij om uw persoonsgegevens te bewaren tot het einde van de termijn, met als enige doel zich te kunnen verdedigen.

8. Beveiligingsmaatregelen voor persoonsgegevens

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om de integriteit, vertrouwelijkheid en veiligheid van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens van de Gebruikers te vrijwaren, teneinde te voorkomen dat derden per ongeluk of ongeoorloofd toegang krijgen tot deze gegevens, of dat ze worden gewijzigd, verloren of vernietigd. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die in overeenstemming zijn met de huidige beste praktijken. In het bijzonder, wees ervan bewust dat:  

 • Uw persoonsgegevens zijn alleen in klare tekst toegankelijk voor onze medewerkers die er daadwerkelijk toegang toe moeten hebben om hun taken uit te voeren, volgens een strikt gecontroleerd toegangsprotocol;  
 • Uw persoonsgegevens worden, voor de verschillende verwerkingen die worden uitgevoerd, zo veel mogelijk geanonimiseerd;  
 • Onze netwerken en servers zijn beveiligd om de toegang door derden zoveel mogelijk te beperken;  
 • De veiligheid van onze informatiesystemen wordt verzekerd door onze eigen medewerkers.

Toch moet u weten dat VERTIGO MEDIA PERFORMANCE niet alle risico’s in verband met de werking van het internet kan beheersen. VERTIGO MEDIA PERFORMANCE vestigt uw aandacht op het bestaan van risico’s die inherent zijn aan het gebruik en de werking van het internet, en raadt u aan maatregelen te nemen om uw privacy te beschermen. 

9. Rechten van de gebruikers 

9.1. Lijst van rechten

TYPOLOGIE

SUBJECT

Het recht van bezwaar

Overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de GDPR heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer die verwerking plaatsvindt op basis van de wettelijke basis van een gerechtvaardigd belang. Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons: voor reclamedoeleinden kunt u bezwaar maken zonder ons enige reden(en) voor uw bezwaar te geven; voor alle andere doeleinden moet u ons de dwingende reden(en) voor uw bezwaar geven. Uw bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens is geldig voor de toekomst. 

Het recht om uw toestemming in te trekken

Overeenkomstig artikel 7, lid 3, van de GDPR heeft u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, wanneer die verwerking wordt uitgevoerd op de rechtmatige grondslag van die toestemming. U kunt uw toestemming intrekken zonder ons daarvoor reden(en) te geven. Intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens is geldig voor de toekomst.

Het recht van toegang

Overeenkomstig artikel 15 van de GDPR heeft u het recht om: ons te vragen naar de aard en de wijze van de verwerking van uw persoonsgegevens die wij uitvoeren; een kopie van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Het recht op correctie

Overeenkomstig artikel 16 van de GDPR heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens die onjuist zijn, te corrigeren of aan te vullen. 

Het recht op wissen

Overeenkomstig artikel 17 van de GDPR heeft u het recht ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen. In dit verband zullen wij de betrokken persoonsgegevens voor zover mogelijk wissen. Een dergelijk verzoek kan echter geen afbreuk doen aan ons recht om uw persoonsgegevens te bewaren die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Het recht op beperking

Overeenkomstig artikel 18 van de GDPR heeft u het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken in de volgende gevallen: wanneer u de juistheid van de persoonsgegevens betwist of meent dat wij ze in strijd met onze verplichtingen zouden verwerken, maar niet onmiddellijk wenst dat ze worden gewist; in beide gevallen moeten wij de verwerking van uw persoonsgegevens opschorten terwijl wij de nodige controles uitvoeren; wanneer wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig hebt om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen en/of te verdedigen; in dat geval moeten wij de persoonsgegevens die voor u noodzakelijk zijn, bewaren. 

Het recht op meeneembaarheid

Overeenkomstig artikel 20 van de GDPR heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan u en/of aan een derde van uw keuze door te geven, in een formaat dat technisch bruikbaar is voor u of voor de derde.

Het lot van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 85 I. van de LIL heeft u het recht ons instructies te geven betreffende het lot van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Het recht om zich tot een toezichthoudende autoriteit te wenden 

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes) of bij een andere bevoegde toezichthoudende autoriteit.

8.2. Voorwaarden voor de uitoefening

Indien u een van deze rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw verzoek richten aan:  

 • e-mail, naar het adres: dpo@vertigomediaperformance.com  
 • per post, ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming, op het hierboven vermelde adres van het hoofdkantoor van VERTIGO MEDIA.

Voor de uitoefening van uw rechten wordt geen betaling verlangd, afgezien van de eventuele kosten van verzending van uw verzoeken, behalve in het geval van herhaalde en kennelijk ongegronde verzoeken. 

Gelieve er rekening mee te houden dat VERTIGO MEIDA u om bijkomende informatie kan vragen om uw identiteit te bevestigen.

8.3. Behandeling van uw aanvraag 

8.3.1. In de context van gegevensoverdracht voor matchmaking.

Zodra wij uw verzoek tot uitoefening van uw recht(en) hebben ontvangen, zal VERTIGO MEDIA PERFORMANCE, indien van toepassing, de Partner(s) aan wie uw persoonsgegevens zijn doorgegeven op de hoogte brengen, zodat zij uw verzoek kunnen verwerken. Zodra uw persoonsgegevens, die zijn verkregen om met onze Partners in contact te worden gebracht, aan hen zijn doorgegeven, neemt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE immers geen rechtstreeks contact meer met u op. Zo is het mogelijk dat er een zekere vertraging optreedt tussen het moment waarop VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bevestigt dat zij uw verzoek heeft verwerkt, en het moment waarop dit verzoek ook door de betrokken Partner(s) wordt verwerkt. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE bewaart de persoonsgegevens die u hebt verstrekt in verband met uw verzoek om uw rechten uit te oefenen en onze daaropvolgende correspondentie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, namelijk ons gerechtvaardigd belang. De rechtmatigheid van deze verwerking bestaat erin dat wij kunnen aantonen dat wij uw verzoek om uw recht(en) uit te oefenen, binnen de gestelde termijn hebben behandeld. Deze persoonsgegevens worden in gearchiveerde vorm bewaard gedurende een periode van 5 jaar vanaf de definitieve verwerking van uw verzoek, met uitzondering van de kopie van uw identiteitskaart, die zal worden gewist zodra uw identiteit is bevestigd. Alleen een referent en de DPO hebben toegang tot dit archief. 

8.3.2. In het kader van de rechtstreekse gegevensverwerking door VERTIGO MEDIA. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE verbindt zich ertoe de betrokkene zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na ontvangst van een verzoek overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 22 van de RGPD informatie te verstrekken over de maatregelen die naar aanleiding van dat verzoek zijn genomen.

Indien nodig kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE zal de betrokkene binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte brengen van dit uitstel en van de redenen voor het uitstel. 

Indien de betrokkene zijn verzoek in elektronische vorm indient, wordt de informatie zoveel mogelijk langs elektronische weg verstrekt, tenzij de betrokkene anders verzoekt. Indien de voor de verwerking verantwoordelijke niet aan het verzoek van de betrokkene voldoet, stelt hij de betrokkene onverwijld en uiterlijk binnen een maand na ontvangst van het verzoek in kennis van de redenen voor het uitblijven van een reactie en van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep in rechte in te stellen. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE houdt een register bij van verzoeken om toegang, rectificatie en verzet om legitieme redenen. 

VERTIGO MEDIA PERFORMANCE kan bepaalde persoonsgegevens delen met:

 • Subcontractanten die bepaalde diensten met betrekking tot persoonsgegevens verwerken met als enig doel technische bijstand te verlenen aan VERTIGO MEDIA PERFORMANCE, zoals hostingproviders. 
 • Bevoegde autoriteiten waaraan VERTIGO MEDIA PERFORMANCE informatie moet meedelen in het kader van gerechtelijke procedures of om technische en/of veiligheidsproblemen op te sporen. 

8.4. Reclame-uitnodigingen door onze partners

Indien u uw toestemming voor het ontvangen van reclameverzoeken van een van onze Partners wenst in te trekken, nodigt VERTIGO MEDIA PERFORMANCE u uit om uw verzoek rechtstreeks aan deze laatste te richten. VERTIGO MEDIA PERFORMANCE stuurt u inderdaad in geen geval reclameverzoeken.